• مشاوره حقوقی و قراردادی امور پیمان

تهیه لایحه ضرر و زیان

گزارش شرایط تعلیق و هزینه های آن (در صورت بروز وضعیت تعلیق )

تهیه لایحه تاخیرات پروژه

ارائه محاسبات مربوط به میزان تاخیرهای مجاز و غیرمجاز

محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت

مشاوره در امور دعاوی و حل فصل اختلاف در امور پیمان

انواع لوایح در مدیریت کلیم:

اول: کلیم تأخیرات – Claim on Delay

تاخیر در پرداخت-Late Payment

تاخیر در گشایش اعتبار اسنادی-Late Opening of LC

تاخیر در تایید-Delay in Approval

تاخیر در انجام تعهد-Late Performance

دوم: کلیم تعدیلات-Claim on Escalation

تعدیل ناشی از افزایش قیمت مواد و مصالح- Escalation caused by increasing in Material Value

تعدیل ناشی از افزایش حقوق و دستمزد- Escalation caused by increasing in Remuneration and Fees

تعدیل ناشی از نوسانات نرخ تسعیر ارز- Escalation caused by Fluctuation in Exchange Rate

تعدیل ناشی از تمدید مدت زمان قرارداد-Escalation caused by Extension of the Contract Term

تعدیل بر پایه تبصره ۸۰ 

سوم: کلیم افزایش مبلغ- Increasing in Price

افزایش ناشی از افزایش حجم کار- Increasing caused by increasing in volume of Work

افزایش ناشی از دستور تغییر کار- Increasing caused by Change Orders

افزایش ناشی از کار اضافی- Increasing caused by Additional Works

افزایش ناشی از تاخیرات کارفرما – Increasing caused by Excusable Delays

چهارم: کلیم تغییر اوضاع و احوال قراردادی- Changes in Circumstances

تغییر قوانین مالیاتی و بیمه- Changes in Tax and/or SSO Laws and Regulations

 تغییر حقوق ورودی کالاها- Changes in Custom Clearance Costs and Fees

افزایش بی رویه هزینه های اجرای کار- Unexpected Increasing in Execution Costs and Expenses

تحریم های بین المللی- International Sanctions and Embargo