• تهیه متره و برآورد پروژه های عمرانی و صنعتی
  • تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی پروژه
  • تهیه صورت وضعیت تعدیل و ما به التفاوت
  • انجام پروژه های متره و برآورد
  • انجام متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه ،تاسیسات مکانیک و برق

متره مصالح و برآورد مالی پروژه

تهیه جدول لیستوفر

بالانس متریال

آنالیز بها

صورت وضعیت کارکرد و تعدیل

گزارش به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز اجرای کار

گزارش تهیه و به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات

گزارش تهیه و به کارگیری مواد و مصالح

گزارش تحلیل کنترل ورود و خروج مواد ، مصالح ،تجهیزات وماشین آلات

  • گزارش بررسی و تایید صورت وضعیت ،تعدیل ، مایه التفاوت و سایر پرداخت ها
  • گزارش تغییر مقادیر و قیمت های جدید در صورت وجود
  •  
  •