سازمان برنامه‌وبودجه کشور طی نامه شماره 184357 مورخ 1400/04/22 و در راستاي ماده 2 آیین‌نامه اجرایي ماده 34 قانون احکام دائمي برنامه‌های توسعه کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 25254/ت57697هـ مورخ 1400/03/08 هیئت محترم وزیران و در اجراي جزء ث بند 2 ماده 63 قانون برنامه ششم براي دستيابي دستگاه‌های اجرایي و ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، پاسخ استعلام‌های موردنیاز مرتبط با قوانين و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در حال اجرا را در بخش «پرسش و پاسخ‌های متداول» ذیل نشاني الکترونيکي نظام فني و اجرایي کشور  (nezamfanni.ir) منتشر نموده است. طبق متن مندرج در نامه فوق «متن پاسخ استعلام از سوي طرفين قراردادها می‌تواند در اجرا یا تفسير مفاد قراردادهاي این حوزه اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا، با ارجاع به کد پرسش‌وپاسخ درج شده در نشاني nezamfanni.ir و انطباق آن با موضوع مورد ابهام یا اختلاف، مورد استناد قرار گيرد. بدیهي است استفاده از بانک پرسش‌وپاسخ از مسئولیت‌های دستگاه اجرایي وفق ماده 21 قانون برنامه‌وبودجه نمی‌کاهد»

جواب سوال1

جواب سوال2