سازمان برنامه‌وبودجه کشور طی نامه شماره 184357 مورخ 1400/04/22 و در راستاي ماده 2 آیین‌نامه اجرایي ماده 34 قانون احکام دائمي برنامه‌های توسعه کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 25254/ت57697هـ مورخ 1400/03/08 هیئت محترم وزیران و در اجراي جزء ث بند 2 ماده 63 قانون برنامه ششم براي دستيابي دستگاه‌های اجرایي و ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، پاسخ استعلام‌های موردنیاز مرتبط با قوانين و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در حال اجرا را در بخش «پرسش و پاسخ‌های متداول» ذیل نشاني الکترونيکي نظام فني و اجرایي کشور  (nezamfanni.ir) منتشر نموده است. طبق متن مندرج در نامه فوق «متن پاسخ استعلام از سوي طرفين قراردادها می‌تواند در اجرا یا تفسير مفاد قراردادهاي این حوزه اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا، با ارجاع به کد پرسش‌وپاسخ درج شده در نشاني nezamfanni.ir و انطباق آن با موضوع مورد ابهام یا اختلاف، مورد استناد قرار گيرد. بدیهي است استفاده از بانک پرسش‌وپاسخ از مسئولیت‌های دستگاه اجرایي وفق ماده 21 قانون برنامه‌وبودجه نمی‌کاهد»

در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان، وفق ضوابط بند «ج» ماده ۱۶، پیمانکار تأیید نموده است که از وضعیت آب‌وهوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل‌های مختلف سال، باتوجه‌به آمار ۲۰ سال پیش‌ازتاریخ ارائه پیشنهاد قیمت که می‌تواند از مراجع معتبر نظیر سازمان هواشناسی به دست آید، آگاهی یافته است. بدیهی است نحوه استنتاج و چگونگی لحاظ آمار یاد شده در امکان اجرای کار در طول مدت اجرا، بر عهده پیمانکار می‌باشد.

منظور از بند “ج” ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان، رویت و بررسی وضعیت آب‌وهوا از نظر کلیه عوامل جوی بر اساس آمار ۲۰ساله (اعم از گرما، سرما و نزولات آسمانی) که در اجرای کارهای موضوع پیمان مؤثرند، می‌باشد. ازاین‌رو در مورد نحوه استنتاج آماری از این اطلاعات اظهارنظر نمی‌گردد.

در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های عمرانی که بر اساس شرایط عمومی جدید منعقد شده و کارهای موضوع پیمان در اجرای بند “ج” ماده ۲۱ بیمه (تمام خطر مهندسی) می‌باشد. چنانچه به‌موجب حوادث قهری (نظیر سیل) خسارتی به کار وارد شود که میزان خسارت دریافتی از محل بیمه موضوع‌بند “ج” ماده ۲۱ برای جبران آن کافی نباشد طبق بند (۲- ب) ماده ۴۳ کارفرما عهده‌دار جبران خسارت مزبور خواهد بود، بدیهی است در خصوص جبران خسارت مزبور نیز کارفرما به‌تناسب پیشرفت کار و مطابق با هزینه (واقعی) تمام شده اعم از هزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیم (بالاسری) پرداخت‌های لازم را از محل اعتبار طرح و از طریق صورت‌حساب (خارج از صورت‌وضعیت‌های موقت کارکرد پروژه) به عمل خواهد آورد.

جواب سوال 4

جواب سوال 5

جواب سوال 6