خدمات ما در حوزه متره برآورد

بررسی نقشه و مشاوره

بررسی نقشه های سازه، معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی، مشاوره تخصصی تهیه مصالح و اکیپ های اجرایی

ارائه ریز متره و برآورد

ارائه ریز متره با جزئیات دقیق، ارائه متره برآورد کلی مصالح، ارائه برآورد کلی خدمات اجرایی، ارائه برآورد ریالی پروژه براساس قیمت روز مصالح و خدمات

آنالیز بها و پیشنهاد قیمت

 

سازه  

معماری

تاسیسات مکانیکی

 تاسیسات برقی

روند و مراحل تهیه متره برآورد

 1. بررسی نقشه و مشخصات فنی 
 2. تهیه ریزمتره بر اساس نقشه‌های ابلاغی و مشخصات فنی
 3. ریالی نمودن احجام متره شده
 4. ارائه پیشنویس ها و ضمائم متره برآورد
 5. اعمال اصلاحات و نظرات کارفرما
 6. تکمیل و تحویل پروژه

به‌ منظور تخمین مقدار مصالح مورد نیاز و برآورد هزینه انجام عملیات اجرایی با استفاده از نقشه‌های مصوب و دفترچه فهرست‌بها محاسبات انجام می‌شود که به آن متره برآورد گفته می‌شود. متره برآورد عامل مهمی در تصمیم‌گیری اجرا و یا عدم اجرای هر پروژه عمرانی است. در ابتدای هر پروژه‌ای دو مسئله بسیار با اهمیت هست برای مجریان و کارفرمایان:

 1. مقدار مصالح مورد نیاز در طول پروژه چقدر است تا با توجه به برنامه زمان‌بندی نسبت به تهیه آن‌ها یا سفارش مصالح اقدام نمایند؟
 2. هزینه مالی پروژه در صورت اجراشدن به چه میزان خواهد بود؟

در متره و برآورد دو هدف اساسی دنبال می‌شود :

 1. تعیین مقادیر مصالح مصرفی، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص، تعداد و ماشین‌آلات با توجه به نوع تعداد و مدت نیاز به آن در طول پروژه.
 2. تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولاً در دو مرحله انجام می‌گردد:
 • قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیش‌بینی بودجه جهت اجرا
 • در مرحله اجرای پروژه که معمولاً در قالب صورت‌وضعیت مطرح هست.